Privacy statement

Tennisvereniging “de Rackets” in Zevenaar, hierna te noemen TVR, verwerkt gegevens van haar leden. Hiertoe behoren ook persoonsgegevens. De term ‘persoonsgegevens’ omvat gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon. Denk aan bijvoorbeeld naam of e-mailadres. Alle persoonsgegevens worden door TVR met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij worden de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens voorschrijft, in acht genomen.

In dit privacy statement wordt enerzijds kort uiteen gezet waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en anderzijds wat de rechten van betrokkenen zijn.

Waarvoor zijn (persoons-)gegevens nodig
Het administreren van (persoons-)gegevens is nodig voor de gebruikelijke verenigingsactiviteiten. Voorbeelden zijn: bijhouden van de ledenadministratie; innen van contributie; verzenden van informatie aan leden; het behandelen van geschillen; andere activiteiten van intern beheer; behandelen van klachten; bekendmaken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de vereniging op de eigen website.

Verder zouden andere persoonsgegevens door TVR kunnen worden geregistreerd als een wet dat voorschrijft.

Persoonsgegevens worden in beginsel niet aan derde partijen verstrekt, tenzij:

* in een specifiek geval daarvoor toestemming is verkregen;

* doorgifte noodzakelijk is in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst;

* noodzakelijk op basis van een wettelijke verplichting.

* Verder kan TVR naam en e-mailadres van betrokkene(n) verwerken als men contact  opneemt via het contactformulier op de website.

Rechten van betrokkenen
Alle leden kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die TVR over hen bijhoudt. Als na inzage blijkt dat bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn òf niet rechtmatig geadministreerd worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot het wijzigen, afschermen of verwijderen van deze gegevens.

Het verzoek moet worden ingediend bij de Secretaris van TVR. De verzoeken worden binnen vier weken in behandeling genomen en beantwoord.

Bewaren van gegevens
TVR bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is voor het doel van verwerking. Bij beëindigen van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens uiterlijk twee jaren daarna verwijderd.

Bepaalde persoonsgegevens moeten op grond van bepaalde wet- en regelgeving langer worden bewaard. Denk bijvoorbeeld aan informatie voor de Belastingdienst. In dat geval bewaart TVR de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Cookies
Bij een bezoek van de website van TVR worden geen gegevens of cookies bijgehouden.

Nieuwsbrief
TVR verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven. Er is een mogelijkheid tot afmelden. Het verzoek daartoe moet worden ingediend bij de Secretaris van TVR.

Tot slot

Dit privacy statement kan gewijzigd worden.

De meest recente versie van TVR’s privacy statement is altijd te vinden op deze pagina.

Laatst aangepast op 25 mei 2018.